De rechten van de auteur(s)

De rechten van alle tekst inhoud, behalve daar waar aangegeven is dat die niet door mij is gemaakt, berust bij mij. Voor niet commercieel gebruik, is het toegestaan om (delen van) artikelen over te nemen, mits er een vermelding van de originele bron -dus een vermelding, bij voorkeur met een link, naar het artikel op deze site- aanwezig is. Met uitzondering van de hierna te noemen situaties, is commercieel gebruik zonder voorafgaande toestemming van mij niet toegestaan. Gebruik van enige inhoud voor commerciële doeleinden zonder mijn toestemming leidt altijd tot een factuur, per geconstateerde inbreuk. Onder commercieel gebruik wordt onder andere, maar niet beperkt tot, verstaan: het gebruik van mijn inhoud voor inhoudsanalyse van op internet gepubliceerde inhoud, het gebruik van mijn inhoud voor reputatie analyse al dan niet in opdracht van derden, het (her)publiceren van mijn inhoud op een website van een instelling met winst oogmerk, het (her)publiceren op een besloten deel van enige website, het (her)publiceren van mijn inhoud achter een betaalmuur. De consequentie van het overtreden van deze voorden is: iedere keer dat inhoud wordt opgehaald is door mij facturabel. Daarnaast behoud ik mij het recht voor gegevens van inbreukmakers op deze site of elders publiek te maken.

In het Nederlands recht is het linken naar mijn inhoud bijna altijd toegestaan, en ergo niet facturabel. In datzelfde recht is het voor mij toegestaan om maatregelen te nemen die voorkomen dat links, in het bijzonder deeplinks, ook daadwerkelijk de beoogde inhoud tonen.

Uitzondering hierop zijn volledig openbare zoekmachines of archieven. Dat wil zeggen dat de totale inhoud van de zoekmachine openbaar en zonder kosten of lidmaatschap te raadplegen is.

De rechten voor foto’s berusten bij mij, of indien anders vermeld bij de vermelde persoon of instantie. Foto’s en afbeeldingen van mij mogen in geen enkel geval worden overgenomen, zonder mijn expliciete toestemming. Foto’s en afbeeldingen van derden vallen onder de voorwaarden van de betreffende derde partij. Voor foto’s en afbeeldingen van derden is altijd een expliciete link naar de auteursrechthebbende zichtbaar.

Als jij een reactie geeft op dit blog door middel van de optie om direct reageren op een artikel, dan geef jij daarmee automatisch toestemming aan mij om jouw reactie te publiceren zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Dit geldt niet voor reacties gegeven via het contact formulier.

Met klem wijs ik er op dat derde partijen niet zonder mijn instemming auteursrechten mogen innen voor mij.

Ik behoud mij het recht voor de voorwaarden waaronder de inhoud van dit blog is gepubliceerd onaangekondigd te wijzigen.