WWB I

De wijzigingen in de Wet Werken en Bijstand, op internet ook genoemd Wet Werken voor de Bijstand of de Wet Weg met de Bijstand, legt aan personen nieuwe verplichtingen op, om ook daadwerkelijk een bijstandsuitkering te verkrijgen, dan wel te behouden. (Rustig lezen, en op jou in laten werken die zin).

Er worden veel plichten bij de bijstandsgerechtigde gelegd, sommigen waarvan idioot zijn, andere absurd, en weer andere in strijd met andere wetgeving, of internationale verdragen. In deze serie wordt aan aantal van die verplichtingen behandeld, en door middel van voorbeelden mijn kritiek daar op.

In deze post deel I; Artikel 18, lid 4 onderdeel f. Ook wel bekend als de nette kleding verplichting.

Het toe te voegen lid 4, onderdeel f (voor de goede orde, lid 4 is in haar geheel een toevoeging), bepaalt:

het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag;

In iets minder krom Nederlands, hier staat dat de uitkeringsgerechtigde, netjes gekleed moet zijn. Toch? Volgens mij staat er, dat de kleding, als onderdeel van de algehele presentatie van de uitkeringsgerechtigde bij een sollicitatie, niet het aanbieden van een baan in de weg mag staan. Eigenlijk staat er dat de uitkeringsgerechtigde zich zo moet kleden, dat de kans op aangeboden krijgen van de baan, zo groot mogelijk is.

Dat lijkt, op het eerste gezicht, in zichzelf niet vreemd. Het vraagt echter iets heel anders, dan wat op het eerste gezicht lijkt. Er zijn in een sollicitatie procedure een aantal factoren die de kans op succes, het verkrijgen van de gewenste functie, positief beïnvloeden. Onderzoek toont aan dat kleding een invloed heeft op het verloop van een sollicitatiegesprek, en invloed heeft op de uitkomst daarvan. Zo is bekend dat vrouwen die zich meer uitdagend kleden, een grotere kans hebben op succes, dan vrouwen die zich minder sexy kleden. De wetgever dringt er bij vrouwen dus op aan, om een sollicitatiegesprek te voeren gekleed in hot pants, een pushup bh, een strak shirt en lange laarzen met hoge hakken. Afhankelijk van de functie mogelijk zelfs een bikini, of minikini of monokini.De wetgever lijkt hier geen restrictie aan te geven, wat in de praktijk de gemeente, of strikt genomen het college van B&W, de mogelijkheid biedt om een uitkering te korten, tot 100%, als de uitkeringsgerechtigde, niet aan deze eis voldoet, en daarmee dus mesen kan  dwingen topless te solliciteren. Hier zal, mede gelet op de verslechterende positie van gemeenten, een beetje college, of gemeenteraad, direct een bron van bezuinigingen zien.

Sollicitatie kostuum
© Mike Fleming
CC BY-SA 2.0

Dan is er ook de handhaafbaarheid van dit deel van de voorgestelde wetswijziging. Strikt genomen heeft de uitkeringsgerechtigde een informatie plicht. Zoals de wet, en de memorie van toelichting, geschreven zijn, valt het hebben van een sollicitatie gesprek zich hier in een grijs gebeid; het is niet duidelijk of dat onder de informatieplicht van de uitkeringsgerechtigde valt. De uitkeringsgerechtigde zal er dus verstandig aan doen om een gepland gepreek te melden. Het is in het geheel niet duidelijk wat er dan gebeurt. Qua handhaving zou de gemeente kunnen opleggen dat de uitkeringsgerechtigde, inmiddels serieuze kandidaat voor het vervullen van de aangekondigde vacature, zich voor het gesprek te melden bij een soort van kleding politie.

Ongetwijfeld is dit niet wat de wetgever in gedachten had, maar de wet impliceert deze praktijken wel.

Geef een reactie